Mistakes to avoid while rebalancing your portfolio