Mistakes To Avoid While Rebalancing Your Portfolio